Bravo 4ply 20x50g nostalgie

9801212/01044
Baby Smiles Bravo Baby 185